orkesten

evenementen

boek ons

ledentoegang

contact

Statuten

het
bescherm
comité

Harmonie Schelle

Ondernemingsnummer: 0461.499.868
Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk
Zetel: Steenwinkelstraat 35, 2627 Schelle

TITEL I - Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "Koninklijk HarmonieOrkest Schelle". Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” worden gevolgd.

De Vereniging kan in alle uitgaande stukken, hetzij de benaming “Koninklijk HarmonieOrkest Schelle”, hetzij de afkorting “KHOS” gebruiken.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Schelle, Sierkerslaan 7. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De raad van bestuur is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijk arrondissement.

Elke zetelwijziging zal uiterlijk 30 dagen na de beslissing gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 2/2. De vereniging werd op 15 juni 1997 opgericht, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1997, door :

 1. de heer Wilssens Jozef Robert Walter, bediende, wonende te Schelle, Parklaan 6;

 2. de heer Geurs Jan Lodewijk, douane-ambtenaar, wonende te Schelle, Stijn Streuvelsstraat 10;

 3. de heer Hadermann Marc Jan Carolina Maria, reclameontwerper, wonende te Schelle, Stijn Streuvelsstraat 11;

 4. de heer Legrand Peter Maria Corneel, schrijnwerker, wonende te Hemiksem, Varenstraat 36;

 5. mevrouw Verschueren Brigitte Marguerite Firmin Maria, bediende, wonende te Ruisbroek, Kaardijkstraat 20;

 6. de heer Wilssens Werner Jan Hendrik Jozef, bediende, wonende te Schelle, Sparrenlaan 24;

 7. de heer Mus Georges Gilbert, gepensioneerde, wonende te Aartselaar, Helsstraat 64;

 8. de heer Van Dyck Peter, bediende, wonende te Schelle, Kapelstraat 179;

 9. de heer Van Dyck Johan Jozef Elisabeth, bediende, wonende te Schelle, Poortstraat 13;

 10. mevrouw Rypens Lief, bediende, wonende te Schelle, Hullebroeckstraat 13;

 11. de heer Wilssens Dieter, bediende, wonende te Schelle, Parklaan 6;

Artikel 3. De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel :

 • Het aanleren en het beoefenen van de muziekkunst in al haar vormen.

 • Het bijdragen tot de culturele en artistieke ontwikkeling in het algemeen.

 • Het bestendigen van de vriendschapsbanden onder al haar aangeslotenen, liefdadigheid en vermaak.

 • Het aanschaffen van muziekinstrumenten en het beheer van haar patrimonium.

Zij is bevoegd om elke handeling te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar maatschappelijk doel. Zij mag inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan elke activiteit die met haar doel overeenstemt

Zij mag tevens roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom houden, verwerven of er het gebruik van te hebben.

Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II - Leden

Artikel 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden.

 • Het aantal effectieve en toegetreden leden is onbeperkt, zonder dat het aantal van de effectieve leden minder mag bedragen dan drie.

 • Het aantal effectieve leden of werkende leden is onbeperkt.

 • Het aantal steunende leden is onbeperkt.

 • Het aantal spelende leden kan worden beperkt in nauw overleg met de muzikale leider en de raad van bestuur.

Er wordt een lijst van de leden (effectieve en toegetreden leden) bijgehouden door de secretaris.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om bepaalde categorieën van toegetreden leden in te voeren.

Artikel 6. De effectieve leden zijn op datum van deze akte de ondertekenaars ervan.

Nieuwe effectieve leden kunnen worden aanvaard bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee derden vertegenwoordigde effectieve leden

Artikel 7. Wie toegetreden lid wenst te worden, moet een aanvraag indienen bij de raad van bestuur.

De raad van bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst. Tegen haar beslissing, die niet gemotiveerd moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht. Diegene die niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na de datum van de beslissing, opnieuw kandidaat stellen.

Artikel 8. De effectieve en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging.

Het effectief of toegetreden lid wordt geacht uit te treden indien de door hem verschuldigde jaarlijkse bijdrage niet wordt betaald, binnen een maand na de herinnering die hem bij ter post zal worden toegezonden.

De gedwongen uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan slechts door de algemene vergadering op gemotiveerde wijze worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9. De bijdrage van de leden wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen, zonder dat dit bedrag het maximum van 75 EUR mag overschrijden.

Alle leden zijn deze bijdrage jaarlijks verschuldigd.

Artikel 10.Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op goederen die eigendom zijn van de vzw, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, noch vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Artikel 11. De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan bepaalde personen de titel van erelid van de vereniging toekennen.

TITEL III - De algemene vergadering

Artikel 12. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.

Artikel 13. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid conform art. 4 vzw-wet:

 • De wijziging van de statuten;

 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders;

 • Desgevallend de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

 • Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

 • De goedkeuring van de begroting en van de rekening;

 • De ontbinding van de vereniging;

 • De uitsluiting van een lid;

 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 14. De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vierde van de toegetreden leden.

Alle toegetreden leden boven de 16 jaar kunnen ook door de raad van bestuur tot de vergadering worden uitgenodigd, doch zij hebben geen stem of spreekrecht.

Artikel 15. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij gewone brief, ondertekend door de secretaris in naam van de raad van bestuur, die minstens acht dagen vóór de vergadering aan ieder effectief lid, en optioneel naar een of meerdere toegetreden leden, wordt verstuurd.

De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de algemene vergadering, alsook de agendapunten.

De vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, behalve wanneer alle effectieve leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem akkoord gaan de agenda uit te breiden.

Alle leden, ouder dan 16 jaar, kunnen bijkomende agendapunten voordragen. Deze moeten per gewoon schrijven of per e-mail voorgedragen worden aan de secretaris of de voorzitter ten laatste drie weken voor de algemene vergadering.

Artikel 16. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging. Ieder effectief lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.

De lasthebber moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen. Alle volmachten dienen bij het begin van de vergadering aan de voorzitter overhandigd te worden, en zij worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

Artikel 17. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Artikel 18. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.

Onthoudingen worden niet meegeteld bij het stemmentotaal.

Opdat een beslissing geldig genomen zou zijn, moet minstens de meerderheid van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Artikel 19. Bij het begin van de algemene vergadering duiden de leden een secretaris aan, die de besluiten van de algemene vergaderingen zal notuleren.

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vzw waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden kunnen een uittreksel van de notulen vragen dat wordt ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris.

Iedere wijziging van de statuten, en ieder besluit tot benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL IV - De raad van bestuur

Artikel 20. De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie en maximaal acht leden, gekozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur.

Artikel 20/2. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders van de vereniging.

Artikel 21. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, en een secretaris.

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris. Zij kan slechts geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 22. De raad van bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Zij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die zij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Evenwel kan de raad van bestuur bij unanimiteit besluiten om haar bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een of meerdere van haar bestuurders, onder de beperkingen die zij oplegt en zonder dat de bevoegdheid om de vereniging in rechte te verbinden het bedrag van 5’000.00 EUR te boven mag gaan.

Deze bestuurder of bestuurders vormen alsdan het ‘dagelijks bestuur’.

Artikel 23. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris gezamenlijk optredend.

Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte.

Artikel 24. De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 24/2. Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een tegenstrijdig patrimoniaal belang heeft bij een beslissing van de raad van bestuur of de uitvoering ervan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de zitting van de raad van bestuur.

Zowel zijn verklaring als zijn rechtvaardigingsgronden voor dit tegenstrijdig belang moeten worden genotuleerd, waarna de raad van bestuur beslist over het tegenstrijdig belang.

Behoudens indien de beslissing van de raad van bestuur een gewone transactie betreft onder marktconforme voorwaarden, moet zij haar besluit uitdrukkelijk motiveren in een bijzonder verslag dat bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd.

TITEL V - Begrotingen en rekeningen

Artikel 25. Het boekjaar van de vereniging loopt van één april tot één en dertig maart van het daaropvolgende jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende jaar. Deze worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden, die alsdan inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van al de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn.

Artikel 26. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI - Ontbinding, vereffening

Artikel 27. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen.

Harmonie Schelle

Deel uitmaken van een orkest is zo veel meer dan samen musiceren. Natuurlijk dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.
Nog meer zit het verenigingsleven in ons bloed. Behalve allerhande concerten, organiseren we jaarlijks een aantal evenementen die onze muzikanten dichter bij elkaar brengen en vriendschapsbanden creëren.

Contacteer ons

Harmonie Schelle VZW

Steenwinkelstraat 35
2627 Schelle

+32 (0)479 97 10 21

ON: BE 0461.499.868

© 2024 Harmonie Schelle VZW

Harmonie Schelle

Deel uitmaken van een orkest is zo veel meer dan samen musiceren. Natuurlijk dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.
Nog meer zit het verenigingsleven in ons bloed. Behalve allerhande concerten, organiseren we jaarlijks een aantal evenementen die onze muzikanten dichter bij elkaar brengen en vriendschapsbanden creëren.

Contacteer ons

Harmonie Schelle VZW

Steenwinkelstraat 35
2627 Schelle

+32 (0)479 97 10 21

ON: BE 0461.499.868

© 2024 Harmonie Schelle VZW

Harmonie Schelle

Deel uitmaken van een orkest is zo veel meer dan samen musiceren. Natuurlijk dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.
Nog meer zit het verenigingsleven in ons bloed. Behalve allerhande concerten, organiseren we jaarlijks een aantal evenementen die onze muzikanten dichter bij elkaar brengen en vriendschapsbanden creëren.

Contacteer ons

Harmonie Schelle VZW

Steenwinkelstraat 35
2627 Schelle

+32 (0)479 97 10 21

ON: BE 0461.499.868

© 2024 Harmonie Schelle VZW